Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

 

 Ngày 4/6/2016 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoá Chất Miền Nam Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016.

 

 

IMG 1657

 

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo SXKD năm 2015 và tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016 một số chỉ tiêu cơ bản như  Doanh thu, Lợi nhuận, tổng quỹ lương. Trong đó lãi cổ tức năm  2016 15% VĐL.

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và phương án hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 cũng như việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2016.

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như: Lợi nhuận sau thuế ( 726.914.477 đồng), trích lập các quỹ  ( 5% LNST đầu tư phát triển ),  (10% LNST quỹ khen thưởng).  Chi trả cổ tức năm 2015  10% VĐL ( 941.870.000 đồng)  bằng tiền mặt và lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (132.070.583 đồng).

Thông qua kế hoạch tiền thưởng và thù lao cho HĐQT, BKS, cũng như thưởng vượt mức cho Ban điều hành và người lao động năm 2016.

Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ lần thứ 5 năm 2016.

Thông qua tờ trình thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ II ( 2012 - 2017 ) miễn nhiệm bà Đỗ Thị Lệ và bổ bầu bổ sung  bà Dương Thanh Trang. Bà Dương Thanh Trang được bầu làm trưởng ban.

 

IMG 1669

 

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua 100% cổ phần biểu quyết. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/6/2016. HDDQT  và Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao đảm bảo lợi ích của các Cổ đông của Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.