Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

Ngày 12/4/2024 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Miền Nam đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường niên lần thứ XVI năm 2024 Tại Văn phòng.

 

Đại Hội nhất trí thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

 

Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

-         Tổng doanh thu và cung cấp dịch vụ: 587.890.065.224 tỷ đồng

-         Tổng lợi nhuận trước thuế:                      2.120.975.864 tỷ đồng

-         Tổng lợi nhuận sau thuế:                         1.510.144.458 tỷ đồng

-         Quỹ tiền lương thực hiện:                        5.400.000.000 tỷ đồng

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

-         Tổng doanh thu:                                   515.000.000.000 tỷ đồng

-         Lợi nhuận trước thuế:                              2.000.000.000 tỷ đông

-         Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024:       5.400.000.000 tỷ đồng

  

Đại hội đồng thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được được kiểm toán và chọn CN Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023. Thông qua kế hoạch về tiền thưởng cho HĐQT, ban kiểm soát, thư ký, Ban điều hành Công ty và người lao động năm 2024. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024. 

Thông qua các hợp đồng nguyên tắc về các Công ty có yếu tố “người liên quan”, theo luật doanh nghiệp và điều lệ và có giá trị vượt quá 35% trên tổng tài sản tại thời điểm báo cáo.

Thông qua trích lập quỹ dự phòng cho khoản nợ phải thu tiền thuê đất 2 kho 19 Nguyễn Biểu Quận 5 và kho Thủ Đức Quận 9. Thông qua kế hoạch di dời kho Biên Hòa Đồng Nai – Sonadezi theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai và dự phòng truy thu tiền thuê đất kho Biên Hoà Đồng Nai – Sonadezi 

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

                          Hội đồng quản trị

STT

Họ và Tên

Chức danh

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Chủ Tịch HĐQT

2

Ông Dương Phước Nam

Thành viên

3

Bà Bùi Thanh Giang

Thành viên

4

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành viên

5

Ông Nguyễn Anh Huy

Thành viên

 

           Ban kiểm soát

STT

Họ và Tên

Chức danh

1

Bà Dương Thanh Trang

Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Thị Như Hoa

Thành viên

3

Ông Hoàng Quang Huy

Thành viên

 

Sau khi kết thúc Đại hội các văn bản có hiệu lực từ ngày ký và được HĐQT Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam, Ban giám đốc và các cá nhân liên quan có trách thực hiện các công việc được giao nhằm đảm bảo lợi ích của các Cổ đông của Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

 

 

HINH_DHCD_2024.jpg

ĐHCĐ thường niên năm  2024 tại Công ty CP XNK Hóa Chất Miền Nam